Algemene Voorwaarden

Computer Hulp / PC Hulp.pro algemene voorwaarden

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 64820378.

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Computer Hulp / PC Hulp.pro.

1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1 Door Computer Hulp / PC Hulp.pro gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden Computer Hulp / PC Hulp.pro niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anderszins is vermeld.

2.3 Computer Hulp / PC Hulp.pro is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

Indien zich een verhoging van de door Computer Hulp / PC Hulp.pro te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop Computer Hulp / PC Hulp.pro geen invloed kan uitoefenen, kan Computer Hulp / PC Hulp.pro ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beeindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is Computer Hulp / PC Hulp.pro te betalen voor het reeds door Computer Hulp / PC Hulp.pro geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3 Totstandkomen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt onder meer via de website van Computer Hulp / PC Hulp.pro tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door Computer Hulp / PC Hulp.pro deze opdracht is aanvaard en deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Computer Hulp / PC Hulp.pro reageert zo spoedig mogelijk. Computer Hulp / PC Hulp.pro is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Computer Hulp / PC Hulp.pro de opdracht aanvaardt.

3.2 Indien wederpartij niet alle door Computer Hulp / PC Hulp.pro gevraagde gegevens verstrekt, is Computer Hulp / PC Hulp.pro gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.

3.3 Computer Hulp / PC Hulp.pro is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens te corrigeren.

3.4 Bij het aangaan van een overeenkomst dient wederpartij onder meer een geldig e-mail adres te verstrekken. Wederpartij verklaart dat alle correspondentie verzonden naar dit e-mail adres worden geacht wederpartij te hebben bereikt.

Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Computer Hulp / PC Hulp.pro voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.2 Computer Hulp / PC Hulp.pro is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

4.3 Computer Hulp / PC Hulp.pro onthoudt zich het controleren van de inhoud van de website van wederpartij, het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van wederpartij, dan wel enige andere controle terzake van het gebruik van de door haar aan wederpartij aangeboden dienstverlening, tenzij Computer Hulp / PC Hulp.pro hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is, dan wel indien wederpartij handelt of wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden.

4.4 Computer Hulp / PC Hulp.pro zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst inspannen om de correcte werking van de geleverde diensten te kunnen garanderen. Wederpartij geeft toestemming namens wederpartij te handelen in gevallen dat Computer Hulp / PC Hulp.pro gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de (toekomstige) dienstverlening in gevaar is.

Artikel 5 Termijnen

5.1 Door Computer Hulp / PC Hulp.pro opgegeven leveringstermijnen binden Computer Hulp / PC Hulp.pro niet. Computer Hulp / PC Hulp.pro zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Computer Hulp / PC Hulp.pro niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Computer Hulp / PC Hulp.pro mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan Computer Hulp / PC Hulp.pro op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6 Technische uitvoering

6.1 Computer Hulp / PC Hulp.pro is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Computer Hulp / PC Hulp.pro wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. Computer Hulp / PC Hulp.pro zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. Computer Hulp / PC Hulp.pro zal het bestaan van deze aanpassingen per e-mail of brief aan wederpartij melden.

6.2 Computer Hulp / PC Hulp.pro is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en usernames van wederpartij te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

6.3 Computer Hulp / PC Hulp.pro is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.

6.4 Computer Hulp / PC Hulp.pro is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van Computer Hulp / PC Hulp.pro op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Computer Hulp / PC Hulp.pro gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Gegevensbescherming

7.1 Computer Hulp / PC Hulp.pro legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Computer Hulp / PC Hulp.pro rekening te houden met voorkeuren van wederpartij.

De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Computer Hulp / PC Hulp.pro te worden gedaan.

7.2 Computer Hulp / PC Hulp.pro zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Computer Hulp / PC Hulp.pro op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Computer Hulp / PC Hulp.pro niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.

Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door Computer Hulp / PC Hulp.pro ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Computer Hulp / PC Hulp.pro of haar licentiegevers.

8.2 Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.

8.3 Computer Hulp / PC Hulp.pro vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Computer Hulp / PC Hulp.pro het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan Computer Hulp / PC Hulp.pro meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan Computer Hulp / PC Hulp.pro verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan Computer Hulp / PC Hulp.pro ter hand stellen en alle medewerking verlenen om Computer Hulp / PC Hulp.pro in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Computer Hulp / PC Hulp.pro zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en indien gewenst een vaststellingsovereenkomst te sluiten, danwel in een gerechtelijke procedure verweer te voeren.

Artikel 9 Gebruiksrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij Computer Hulp / PC Hulp.pro of haar licentiegevers.

9.2 Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Computer Hulp / PC Hulp.pro ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

9.3 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door Computer Hulp / PC Hulp.pro geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op een werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Computer Hulp / PC Hulp.pro vervaardigde programmatuur. Indien en voorzover Computer Hulp / PC Hulp.pro programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins door derden ontwikkeld of opgesteld aan wederpartij ter beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden, waaronder mede begrepen beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden van die derden, met terzijdestelling van hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wederpartij aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.

9.4 Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

9.5 Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:

(i)de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;

(ii)een reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.

9.6 Het is wederpartij niet toegestaan:

(i)de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;

(ii)anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 5 sub i bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Computer Hulp / PC Hulp.pro;

(iii)de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;

(iv)de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.

9.7 Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Computer Hulp / PC Hulp.pro de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Computer Hulp / PC Hulp.pro een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van EUR 500 (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Computer Hulp / PC Hulp.pro de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Computer Hulp / PC Hulp.pro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is Computer Hulp / PC Hulp.pro niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Computer Hulp / PC Hulp.pro behorende personen, welke aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van Computer Hulp / PC Hulp.pro voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Computer Hulp / PC Hulp.pro worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van Computer Hulp / PC Hulp.pro beperkt tot de vergoeding waarop Computer Hulp / PC Hulp.pro voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst, levering van een zaak of verstrekking van rechten, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over een maand verschuldigd is.

10.4 Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan Computer Hulp / PC Hulp.pro te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot een van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 10.5.

10.5 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Computer Hulp / PC Hulp.pro in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover Computer Hulp / PC Hulp.pro van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal Computer Hulp / PC Hulp.pro, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door Computer Hulp / PC Hulp.pro aan een van deze herstelverplichtingen zal Computer Hulp / PC Hulp.pro jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

10.6 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van Computer Hulp / PC Hulp.pro beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door Computer Hulp / PC Hulp.pro ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Computer Hulp / PC Hulp.pro en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

10.7 De eventuele aansprakelijkheid van Computer Hulp / PC Hulp.pro voor producten van derden, waaronder mede begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

Artikel 11 Positie wederpartij

11.1 Wederpartij garandeert Computer Hulp / PC Hulp.pro dat (het uitvoeren van) de door hem aan Computer Hulp / PC Hulp.pro verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van Computer Hulp / PC Hulp.pro verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

11.2 Indien Computer Hulp / PC Hulp.pro reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar- of onethisch gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten of te ontbinden totdat wederpartij tot tevredenheid van Computer Hulp / PC Hulp.pro aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. Computer Hulp / PC Hulp.pro is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Computer Hulp / PC Hulp.pro ten onrechte geschiedde.

11.3 Indien er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar-, onethisch- of niet sociaal gedrag van wederpartij jegens Computer Hulp / PC Hulp.pro of een van haar klanten, is Computer Hulp / PC Hulp.pro gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Het begrip “niet sociaal gedrag” is geheel de discretie van Computer Hulp / PC Hulp.pro.

11.4 De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Computer Hulp / PC Hulp.pro haar dienstverlening opschort.

11.5 Wederpartij vrijwaart Computer Hulp / PC Hulp.pro terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Computer Hulp / PC Hulp.pro geleden of te lijden schade en kosten, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Computer Hulp / PC Hulp.pro.

11.6 Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en credit-card maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. Computer Hulp / PC Hulp.pro is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

11.7 Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van Computer Hulp / PC Hulp.pro. Zonder voornoemde toestemming is Computer Hulp / PC Hulp.pro gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beeindigen.

Artikel 12 Acceptable use policy

12.1 Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

12.2 Wederpartij zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op generlei wijze hinderen of schade toebrengen.

12.3 Het is wederpartij niet toegestaan de systemen van Computer Hulp / PC Hulp.pro te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en gedragingen te verrichten:

12.3.1 Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

12.3.2 Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;

12.3.3 Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;

12.3.4 Het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op wederpartij rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider wordt verstuurd;

12.3.5 Het creeren, introduceren of verspreiden van computervirussen en/of spyware, adware en alle software die redelijkerwijs als schadelijk zou kunnen worden geclassificeerd;

12.3.6 Het (seksueel) intimideren of anderszins lastig vallen van andere gebruikers van het internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal. Hieronder dient in elk geval maar niet uitsluitend te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en / of e menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie.

12.3.7 Computer Hulp / PC Hulp.pro verbiedt expliciet het gebruik van illegaal materiaal. Dit omvat tevens auteursrechtelijk beschermd werk, commerciele audio, video of muziekbestanden en enig materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving. Dit omvat tevens gepirateerde software. ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing. Etc., en de encryptie van het bovenstaande.

12.3.8 Computer Hulp / PC Hulp.pro verbiedt expliciet het gebruik van adult materiaal zonder toesteming, dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto`s en plaatjes of anderszins obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is geheel de discretie van Computer Hulp / PC Hulp.pro.

12.3.9 Het zodanig gebruik maken van de diensten van Computer Hulp / PC Hulp.pro dat daardoor de juiste werking van de systemen van Computer Hulp / PC Hulp.pro of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van Computer Hulp / PC Hulp.pro worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

12.4 Voorts is het wederpartij verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beeindiging van dergelijke communicatie kan richten.

12.5 Indien en zolang wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden, is Computer Hulp / PC Hulp.pro gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang de aan wederpartij verstrekte toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beeindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van wederpartij te beeindigen, een en ander zonder daarvoor schadeplichtig te worden. Bovendien is Computer Hulp / PC Hulp.pro in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van Computer Hulp / PC Hulp.pro om schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van wederpartij jegens Computer Hulp / PC Hulp.pro ontstaat.

12.6 Wederpartij vrijwaart Computer Hulp / PC Hulp.pro tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door Computer Hulp / PC Hulp.pro aan de wederpartij aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door wederpartij van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden.

Artikel 13 Toegangscodes

13.1 Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en bestelcodes, en dient deze doelmatig te beveiligen.

13.2 Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes en/of bestelcodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Computer Hulp / PC Hulp.pro te melden.

13.3 Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14 Reclames

14.1 Eventuele reclames worden door Computer Hulp / PC Hulp.pro slechts in behandeling genomen indien zij haar -rechtstreeks- binnen 14 werkdagen na levering van de betreffende dienst hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.

14.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.

14.3 Computer Hulp / PC Hulp.pro dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

14.4 Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Computer Hulp / PC Hulp.pro in behandeling genomen.

14.5 Indien de reclame naar het oordeel van Computer Hulp / PC Hulp.pro juist is, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overreengekomen prestatie te leveren, resp.

het geconstateerde gebrek kosteloos op te sporen en te herstellen.

14.6 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

14.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming door Computer Hulp / PC Hulp.pro onder door Computer Hulp / PC Hulp.pro te bepalen voorwaarden.

Artikel 15 Betalingen

15.1 Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 5 dagen na factuurdatum.

15.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

15.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op Computer Hulp / PC Hulp.pro bezit of pretendeert.

15.4 Computer Hulp / PC Hulp.pro is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

15.5 Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

15.6 Indien wederpartij in gebreke is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2% per jaar. Tevens is wederpartij dan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van EUR 250 (Zegge: tweehonderdvijftig Euro), tenzij regels van dwingend recht prevaleren.

15.7 Indien Computer Hulp / PC Hulp.pro kosten heeft moeten maken, welke kosten Computer Hulp / PC Hulp.pro in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan Computer Hulp / PC Hulp.pro te betalen.

Artikel 16 Duur van een overeenkomst

16.1 Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door Computer Hulp / PC Hulp.pro slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

16.2 Indien wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag wederpartij na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder “een maand” opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

16.3 Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door Computer Hulp / PC Hulp.pro slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan twee maanden, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog verschuldigde.

16.4 Wederpartij kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Wederpartij mag daarnaast schriftelijk opzeggen.

Artikel 17 Wijziging voorwaarden

17.1 Computer Hulp / PC Hulp.pro is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Computer Hulp / PC Hulp.pro kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is wederpartij tot 30 dagen na de datum van bekendmaking van de wijzigingen, gerechtigd de overeenkomst te beendigen.

Artikel 18 Opschorting

Iedere tekortkoming van wederpartij geeft Computer Hulp / PC Hulp.pro het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook gedurende de periode dat Computer Hulp / PC Hulp.pro haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.

Artikel 19 Ontbinding

19.1 Computer Hulp / PC Hulp.pro kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

-Het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken;

-Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

-Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

-Computer Hulp / PC Hulp.pro gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; ? Wederpartij de betalingstermijn heeft overschreden;

-Wederpartij handelt of wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden; ? Artikel 11.3 en/of 11.4 van deze voorwaarden van toepassing zijn.

19.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Computer Hulp / PC Hulp.pro terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 20 Overdraagbaarheid

20.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

20.2 Computer Hulp / PC Hulp.pro is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij Computer Hulp / PC Hulp.pro naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door Computer Hulp / PC Hulp.pro gedreven onderneming.

Artikel 21 Overmacht

21.1 Computer Hulp / PC Hulp.pro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Computer Hulp / PC Hulp.pro, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

21.2 Indien Computer Hulp / PC Hulp.pro ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 22 Bewijs

22.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Computer Hulp / PC Hulp.pro leveren volledig bewijs op van de stellingen van Computer Hulp / PC Hulp.pro, behoudens tegenbewijs.

22.2 Onder “schriftelijk” kan in deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst” worden verstaan, zulks de discretie van Computer Hulp / PC Hulp.pro.

Artikel 23 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietverbindende bepaling.

Artikel 24 Rechts- en forumkeuze

24.1 Op de (rechts)verhouding tussen Computer Hulp / PC Hulp.pro en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

24.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan een bevoegde rechter in regio Breda, tenzij Computer Hulp / PC Hulp.pro ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

24.3 het kopieren van copyricht content en of content gemaakt door Computer Hulp / PC Hulp.pro is niet toegestaan.